帳戶管理
 
講道分享
詩歌分享
研經網站
經課表
新眼光讀經
一領一.新倍加
 
陳牧師專欄
信仰專欄:
鄉土關懷
姐妹開步走
原知原味
教會人物誌
青年青不輕
信仰與生活
講道稿
出版品與雜誌:
女宣雜誌
新使者雜誌
站內文章搜尋
推文:Facebook Facebook Facebook
 
出版品 > 新使者雜誌 > 第134期 上主看為好的
字級調整:

母語葡萄園
道路、真理、活命
真理就是歡喜為著眾人 ê 人權,來犧牲性命。
關鍵字:
作者/高俊明 (台灣基督長老教會前總幹事)
記錄者/林碧堂 (台南神學院神學研究所學生)

高俊明牧師2012年tī台南神學院世界人權日記念演講會所講:

逐家同學、兄弟姊妹,逐家平安(平安)。我今á日有按呢ê機會,我感覺真要緊,我今á日所欲講--ê,毋是欲講新而獨立ê國家。我今á日所欲講--ê,就是「耶穌是真理、道路、活命」。這三項最近tī我ê心內,有真大ê感動。頭一項,耶穌是道路,耶穌ê偉人觀真要緊,這kap台灣ê偉人觀拄好倒péng。今á日台灣ê偉人觀,是講家己ē-tàng讀較濟ê冊、趁較濟錢、坐tī地位較koân ê位,這款人就是gâu ê人。但是主耶穌伊ê看法,kap這倒péng。主耶穌伊ē-tàng用天軍天兵來推翻羅馬帝國ê軍隊,當時ê人民也是真ǹg望主耶穌成做國王,來拯救--in,來建立一個新而獨立ê國家。總--是主耶穌伊感覺,按呢無的確是tio̍h,伊講一句真要緊,就是恁中間啥人欲做大--ê,著愛做眾人ê奴僕,來服務眾人,甚至犧牲家己ê性命。主耶穌伊m̄-nā是按呢講講--ênā-tiāⁿ,伊家己本身就是按呢做。所以今á日,咱欲救台灣成做新而獨立ê國家,咱的確愛親像要主耶穌這款偉人觀,歡喜為著眾人ê幸福來犧牲性命,歡喜為著眾人ê得救、進入上帝國,來犧牲家己ê性命。過去,八十幾年ê日子,生活ê中間,我深深意愛約翰福音13章第33節,在hia(16章)也按呢講,講世間恁有苦難,獨獨恁著愛勇敢壯膽,tī世間恁有苦難;獨獨恁thang放心;我已經khah贏世間。主耶穌閣講,我就是道路、真理、活命。這個道路,是欲予人踏--ê,道路毋是欲khàm tī別人ê頂面,tīhia thún踏別人、指揮別人、iah是得著社會koân ê地位,tīhia得著家己ê利益。我最近一直teh分,啥物是政客,啥物是政治家。我是感覺,政客就是事事為著家己ê利益、家己ê地位來爭權奪利,這款人是政客。但是政治家,就是親像林肯,親像主耶穌這般樣,歡喜家己犧牲性命,犧牲家己所有一切,來為著眾人,圖謀眾人ê人權,眾人成做上帝國ê國民。所以,這個偉人觀,是我所teh講--ê,最要緊,主耶穌ê偉人觀,就是歡喜成做眾人ê奴僕,來服務眾人,來造福眾人,來保障眾人ê人權。主耶穌有tīchia講起,就是道路、真理。這個真理很要緊,咱teh在研究真理是啥物,這真困難。但是主耶穌ê人生,咱知,真理就是包含兩項代誌,頭一項就是正義、公平、公正。第二項,真理就是歡喜為著眾人ê人權,來犧牲性命。所以,這是我感覺非常要緊--ê。

※戴仁壽kap樂山園

Tī《熱愛台灣行義路》內面,我有舉真濟例,原住民ê初代基督徒,是咱對外國得--著êchia-ê宣教師(去傳福音),in chia-ê人實在是真偉大,in ê偉人觀,就是歡喜為著眾人犧牲性命,無teh爭權奪利,家己有真大ê才能、欲得著家己ê財產,ē-sái;但是in無愛。In歡喜為著眾人來犧牲,tiāⁿ-tiāⁿ就是為著當時受人看輕ê人來犧牲,親像這個戴仁壽長老,戴仁壽博士,伊是一個醫學博士,也是一位做過醫學院院長ê人。但是,伊tī當時ê社會,發現真濟thái-ko(痲瘋)病人,所以伊為著in ê人權,戴仁壽長老,去八里坌買山坡地二、三十甲,結果就受人誤解,人kā伊趕,講bé-sái tīchia起這款病院,總--是chia-ê艱苦,伊也甘願承擔,後--來伊開始樂山療養院。Tīhia,伊用聖詩治療,用上帝ê話治療,用勞動治療等等,來幫助chia-ê患者,當時是受人看輕、排斥êthái-ko病患者,因為這個戴仁壽長老按呢ê疼心,伊歡喜成做眾人ê道路、欲到tī主耶穌ê道路,所以tīhia犧牲真大。但是結果啥mih款?結果因為醫生、護士ê努力,發現有一款藥仔ē-sái 予thái-ko病完全受醫治,予in ē-sái恢復社會生活,這就是我teh講--ê,主耶穌kap咱saⁿ-kap tī--teh,予咱主耶穌變成道路,m̄是欲踏別人,m̄是欲家己ê幸福建立tī別人頂面,是家己予人thún踏、受苦,來成做主耶穌所歡喜ê道路。這個戴仁壽長老ê疼心,就成做今á日ê樂山療養院(樂山園),樂山療養院現在已經無teh收容thái-ko病人,但是現此時有收容濟濟殘障ê囡仔,予chia-ê囡仔ē-tàng過有意義ê生活,予chia-ê囡仔ê家族,ē-tàng因為樂山療養院ê事工,得著真大ê幫助。

所以,咱講,台灣成做新而獨立ê國家,的確愛倚靠主耶穌這款ê偉人ê精神,來犧牲家己,成做道路,予人thún踏。若按呢,上帝的確會祝福--咱,予咱ē-tàng親像戴仁壽創設thái-ko病院,chit-máē-sái照顧殘障ê囡仔,這實在是偉大ê代誌。咱欲予台灣成做新而獨立ê國家,的確愛倚靠主耶穌,成做道路,是主耶穌所歡喜ê道路,受人thún踏,踏tī咱頂面,來行向前,的確ē-tàng成做上帝所歡喜ê囝兒。今á日,我是感覺,咱teh講新而獨立ê國家ê時,真強調人權ê問題,這真要緊。我真感謝李勝雄律師足強調這點,有寡人聽著這點,攏想講這是政治、m̄是人權ê問題,事實上是,這也是咱信仰ê問題,咱勇敢傳福音,叫人信主耶穌是真理、是活路,若是按呢,主耶穌欲予咱所做ê代誌,變做活路,成做活命,欲來造福真濟人。

※瑪喜樂疼小兒麻痺ê小朋友

差不多四十年前,一位小姐,叫做喜樂小姐(Joyce McMillan),伊tī美國ê時,聽著謝緯牧師ê講道,真受感動,伊講謝緯醫師真認真teh做台灣小兒麻痺、烏腳病人(ê治療),但是猶是感覺二林這個所在,猶有真濟小兒麻痺ê人。四十年前,這個喜樂小姐ê老母破病、先生過往ê時,伊就賣掉財產,來到台灣二林ê所在,建設喜樂保育院。頭起先,伊收ê小朋友是十幾個nā-tiāⁿ、小兒麻痺ê小朋友,但是伊歡喜成做眾人ê道路,倚靠主耶穌一步一步來行。這個喜樂小姐,tī四十年前收十幾個小兒麻痺ê小朋友,但是今á日,已經變做四百外個,對小朋友到九十歲ê老人ê保育院,tīchia照顧濟濟殘障ê人,也予chia-ê殘障ê人ê家庭,得著真大ê福氣。偉大ê國家,咱講新而獨立ê國家,就是真善美,充滿信望愛ê國家,這個國家,就是一個人閣一個人,用信仰歡喜tòe主ê腳步,來成做道路,真理ê道路。正義、仁愛是啥物?咱tī chia強烈主張,做真理ê道路,若是按呢,咱會受著上帝祝福,親像這個喜樂阿媽,對十幾個小兒麻痺ê小朋友,一直發展,puh-íⁿ、成長,成做四百外個青少年、iah是老人,tīhia生活ê所在,所以這個,就是咱今á日所欲努力來行--ê。換一句話講,偉大ê國家,就是有偉大ê國民ê國家,有偉大國民ê國家,就是有真正偉人觀,歡喜tòe主耶穌ê腳步,來成做眾人欲行到主耶穌這款ê道路ê道路,若是按呢,主耶穌會予這個路,成做puh-íⁿ、成長,利益濟濟人。

※繼續關心人權

最近,我有讀著自由時報m̄知幾年前,國立政治大學有做一個調查,調查台灣十八歲以上ê人,對台灣未來ê前途有啥款ê ǹg望,假設中國予咱自由投票,十八歲以上ê年輕人投講,假設中國無反對,咱歡喜支持台灣成做新而獨立ê國家。我讀了真受感動。後--來in閣改問,假設中國反對,按呢恁按怎想。Tīhia,有百分之五十四ê人,投講,咱猶原主張,台灣成做新而獨立ê國家。M̄是共產國家,m̄是獨裁國家,是逐家認真來行tī真理,來造福眾人,按呢ê國家。我想講,連中共反對台灣獨立,chia-ê人有百分之五十四,猶原是主張台灣愛成做新而獨立ê國家,chia-ê人,也有受著咱到教會、仝款理念ê人ê影響,若是四十年前,會連這一半都無。但是今á日有chiah-nī濟人,愛台灣成做新而獨立ê國家,我想,有教會、社會逐家ê努力,台灣chia-ê受苦ê人,漸漸受著逐家ê照顧,變做台灣就是眾人歡喜相疼,真理kap正義互相擁立ê一個所在,這是非常好ê代誌。

咱今á日,m̄-nā是對人權宣言teh努力,這是真要緊、真基本,但是主耶穌kap咱同在,咱用真正ê偉人觀來成做道路,來跟tòe主耶穌,來chia、hia,來照顧殘障ê人,若是按呢,咱的確ē-tàng成做新而獨立ê國家。我感覺,這個代誌若逐家知影,這個新而獨立ê國家,就是多樣性,咱tīchia看著社會有啥mih無公平ê所在,咱歡喜tīhia用有效ê方法,來成做主耶穌所歡喜ê道路。可比講,最近我發現著有一位李牧師(李政隆),伊是貴格會,貴格會對美國有真大ê貢獻,貴格會ê這位李牧師,伊看著台灣有chiah-nī濟街友,in無物件thang食、破病無所在thang去,伊就下決心,tī台灣幾若個所在設恩友中心,無叫in街友,是因為tī耶穌基督內面,成做恩典ê朋友,tiāⁿ-tiāⁿ供應--in,一日兩頓iah三頓。有ê人無健保卡,就發恩友健保卡予--in,予in ē-tàng tī台灣一百二十幾個診所看病,受治療。我感覺,按呢ê工作,是非常要緊,也是咱記念台灣人權宣言非常重要ê所在。親像這款非常重要ê工作,若是ē-tàng有閣較濟人關心、支持,按呢,台灣的確會變做上帝所歡喜、新而獨立ê國家。感謝逐家。

同作者相關文章:
道路、真理、活命 (第 134 期)
以馨香之氣澄淨黑函迷霧—訪高俊明牧師 (第 72 期)
Gín-á 在家自學 ê 契機 (第 180 期)
韓國最大教會興衰史:趙鏞基神學本質及其倫理問題 (第 152 期)
推介《朱偉特論羅馬書》 (第 151 期)
道路、真理、活命 (第 134 期)

原文來自 http://newmsgr.pct.org.tw/magazine.aspx新使者雜誌 第 134 期 上主看為好的 (45-48頁)
新使者雜誌 The New Messenger  134期  2013年  2月 上主看為好的 134
本期主題:上主看為好的
發行日期:2013/2/10
 
推文:Facebook Facebook Facebook
轉寄給好友分享
 
轉寄文章給好友
寄件人:   Email:    
收件人Eamil:    
分享的話:
 
個人閱讀心得分享
基督徒的「成功」
上主看為好的
輸贏見真章——聖經對成敗的看法
但以理成功在哪裡?
資本主義倫理與成功神學精神
合乎上帝旨意的人生
從特會的現場再思成功神學的危機
推介《失控的正向思考》
日治時期北部教會三年運動的舵手——蕭樂善牧師
道路、真理、活命
媒體巨獸前的少年大衛行動書
回到路上,走回單純的路
恢復傳統母語之靈魂悸動 《賽德克族母語聖經》翻譯的信仰之旅
我上街頭也禱告 路加福音研經心得
2012輔大長青花蓮福音隊
男vs.女,牧vs.養 從自身經驗談牧職性別公義的理想、實踐、與現實中的無奈
歡迎使用
 
台灣基督長老教會總會 使用條款隱私權條款 聯絡我們


106613 台北市羅斯福路三段269巷3號    電話:02-2362-5282     Copyright © 2006- gospel.pct.org.tw All Rights Reserved.

powered by ICPCT. 台灣基督長老教會總會資訊中心 建置維護