帳戶管理
 
講道分享
詩歌分享
研經網站
經課表
新眼光讀經
一領一.新倍加
 
陳牧師專欄
信仰專欄:
鄉土關懷
姐妹開步走
原知原味
教會人物誌
青年青不輕
信仰與生活
講道稿
出版品與雜誌:
女宣雜誌
新使者雜誌
站內文章搜尋
推文:Facebook Facebook Facebook
 
出版品 > 新使者雜誌 > 第195期 拾年
字級調整:

母語葡萄園
Masay Tiúⁿ-ló
我予 Masay tiúⁿ-ló 講 ê 拍獵 ê 人迷--去,目睭褫開,想欲看消失拍獵 ê 人。伊講:「Maki baq qmaluk na lmukan uzi.」
關鍵字:
作者/Benux Masay (玉山神學院學生,司馬庫斯基督長老教會)
作者/Lîm Oán-jiû 林宛柔 (國立臺灣師範大學臺灣語文學系博士生,民和長老教會青年)

Masay tiúⁿ-ló ê tōa chhiú 比手畫刀,伊面頂 ê jiâu-hûn 佮遮 ê 山,攏和山跤--ê 無啥相仝,伊講:「Makiy saku syaw na qlcing qparung, pqzyu saqu zywaw na Smangus sraral. Bnkis raral ga ini kkyamil, mbiki kakay naha uzi. Si kangi krrax krrax, mkangi squ blaq na kian, ru pnayang kya. Kakay qasa ga mbiki~ Kakay qasa ga mkyamin yamin na Gipun~ Yamin qasa ga makiy hnkuy nya uzi, lozi ga, smi Yulaq ru  Wagiq na Yamin uzi.」
 
Masay tiúⁿ-ló ê chhiú 佇咧比手畫刀 ê 時陣,伊 ê 尾指煞無綴咧行。毋過伊猶原用伊 ê tōa chhiú pōaⁿ--leh pōaⁿ--leh,繼續講:「Raral Gipun kmahang ga, qhlun naha qu bnkis na Smangus pshriq qalang, mha ni ini spglu lugan nha lga, musa naha kyapun ru syun nya squ bling bhlan. Ini kbsyaq lozi lga, posun naha musa maki squhogan. Biqan naha qutux rhzyal, ana ga btunux qwara. Trang mqyanux kya qu bnkis myan ga sqnutan naha balay, cqryen naha maha ungat rhzyal ru mtkari na squliq.」
 
Masay tiúⁿ-ló 講一半,就頓蹬,干焦一下仔爾爾,伊紲落去講:「Iyat nana binah squliq mwah tyaqeh sminan, qnahwa su ita Tayal uziy. Trang nasa ga, maki qutux squli mwah kangi zyuaw ga, tulyq qu bnkis myan, galun nya sshu, tmaqun naha qwara qba nya, kakay nya uzi ga tmaqun naha ssxu uzi, ru galung nya bagah soman nya tunux ru rqyas nya.」
 
我毋知影是啥物咧攪擾?心慒慒。是予人強迫去流浪 ê 族人?是為怎樣彼人會予人拍,面予人抹烏彼款个 ê 受氣?抑是我掛意 Masay tiúⁿ-ló 受傷 ê 尾指。
 
拍獵 ê 人

Masay tiúⁿ-ló 輕聲細說,毋過聲真堅定:「Ini yan wayal sraral nqu qnhan misu hya la. Trang mshriq Gipun lga, mbzinah mwah loziy kinhulan qu bnkis myan. Sglgan nku qsinu, minkahul Binsbkan ru mhkangi musa mu’ te Mnka' ru Giran. Kmayal nqu bnkis myan ga ini tnaq galun qu maqaw lga, Malipa、Mrqwan Qnazi mskura te tltu, musa hkangi blaq na kian. Nanu yasa mwah maki te rhzyal Smangus qu bnkis myan.」
 
Masay tiúⁿ-ló 戴一頂用竹仔織做親像目睭花字 ê 帽仔,看起來比上蓋躼 ê Sudu 閣較躼,所以我 ê 頷頸仔愛伸較長,毋才會看會著伊。
 
「Qnhan Tayal hya ga baq musa qmalup, plata qmalup na tayal hya ga siki baq mlahan hya nanaq ha. Maki squ hlahuy ga, siki ini kngugnu ru maki qu yuhum, loziy ga, siki baq smi rusa, siki baqun nya kwara kako na rhzyal, ru baq mtlqing.」
 
我予 Masay tiúⁿ-ló 講 ê 拍獵 ê 人迷--去,目睭褫開,想欲看消失拍獵 ê 人。Masay tiúⁿ-ló 敢若聽著我 ê 心,伊講:「Maki baq qmaluk na lmukan uzi .」
 
我目睭褫閣較開!Masay tiúⁿ-ló ê 眼神溫柔閣斟酌 teh 看--我,講:「Lmukan hya ga iyat qsinu ‘san nha qmalup, rhzyal na Taral ‘san naha qmalup!Plmukan、Cinmuyaw na squliq、Thoki ga cyux mwah qmul rhzyal myan. Ita Tayal baq qmaluk hya ga, baqum naha tuqiy bzyok, baq smi rusa uzi, ana ga, stnaq lmukan lga, ita Tayal iwan nqu qsinu naha la, ini pnbaq lga skongat qu rhzyal la.」
 
佇城市大漢的我攏毋知,原來有人佇城市拍獵!𪜶搶剝世界、傷害環境。自 1989 年開始,每一工就消失一个物種,來到 2000 年,每一點鐘就消失一个物種。溫度改變、魚量損減、剉無山林、土地朽爛、清氣水 ê 威脅。真濟社群面對解體、生活失去生計,海岸佮太平洋島嶼受著淹密 ê 威脅,風颱增加、重厚 ê 輻射危害健康佮生態,性命佮文化智識予人利用做經濟趁錢 ê 專利。𪜶對無限 ê 競爭、消費主義開始,追求無限制 ê 經濟成長佮粒積錢財,私業累積煞無需要盡社會義務;資本投機、公共財佮國家資源變做私業,而且對待大自然親像對待商品仝款。
 
故事

Masay tiúⁿ-ló 雄雄 tháu-khui 家己 ê 嚨喉:「Kinhangan ta ga ini naha llungi qnxan ta ita Tayal hya. Qasa ga binah na squliq cyux kmayal, lha cyux mwah pcbaq ita. Gaga naha ru kinbaqan naha cyux ta pbaqan la.」
 
Masay tiúⁿ-ló 聽著大自然佮受造界 ê 哀叫,伊咧講司馬庫斯 ê 故事,伊嘛咧講受凌勒 --ê、散赤 --ê、受掠-- ê、出外人-- ê,是你、我 ê 故事。
若是你無講家己 ê 故事,外來 ê 人就會來講你 ê 故事!
 
「Maha ni ini ta kmayal rekisiy ta nanak, bzinah na squliq musa naha qu kmayel la!」若是有人想欲用文字予咱放袂記--得,咱就愛用文字共遐的火薰消散--去--的寫--轉-來。(註 1)
 
附註:

1. 借自吳明益《海風酒店》:「如果有人想用文字讓我們忘記什麼,我們就用文字把那些湮滅的寫回來。

─ 華譯 ─
 
中譯|Lîm Oán-jiû 林宛柔、Benux Masay

司馬庫斯

Masay 長老揮舞著他的大手,臉上的皺紋和這裡的山,都跟山下的不太一樣。他說:「我在一個台灣杉做的版上,說司馬庫斯的故事。那是一雙腳,沒有穿鞋,大拇指往內彎,每天都在走路,尋找後代居住之地,那是我們司馬庫斯在開闢。那雙大姆指內彎的腳穿著日本的鞋子,那是一個打叉的鞋子,然後也有穿皮鞋的、高跟鞋的。
 
Masay 長老揮舞著他的大手時,他的小指並沒有跟著其他指頭。不過他依舊用他的大手揮舞著,繼續說:「以前日本政府把我們強迫遷移,如果我們的祖先不同意,日本警察會帶他們去桃園縣復興鄉三觀部落,那邊有一個收容所。後來,日本政府把我們遷到前山,給了我們一塊地,這塊地前後都是石頭。在遷移的時候,司馬庫斯都被欺負,被人說是沒有土地的流浪族人。
 
Masay 長老講到一半,就停頓下來,只有一下下,他接著說:「我們一直被人欺負,國民政府、泰雅族也是。以前有一個人來部落欺負我們,我們的族人生氣地拿著杵,把他的手指打爛,腳指頭也用杵打爛。然後,用焦黑的木炭塗他的頭跟臉。他手腳都被打爛,頭、臉都被塗黑。
 
我不知道是什麼在擾動?令我心煩意亂。是被強迫流浪的族人?還是那人被打、臉被塗黑的憤怒?還是我在意 Masay 長老受傷的小指?
 
獵人

Masay長老輕輕地說著,聲音卻很堅定:「我們泰雅族人失去了自在生活的感覺。日本人戰敗後,祖先決定離開被遷處。動物帶著我們泰雅族人,從南投一路到台北、宜蘭。以前泰雅族人因為馬告而吵架。我們泰雅族三群遷徙往北,尋找更寬廣、自在生活的土地。所以我們祖先來到這裡――司馬庫斯,也因為獵人,才看見司馬庫斯這塊土地。
 
Masay 長老戴著一頂用竹子編織出像眼睛花紋的帽子,看起來比最高的 Sudu 還高,所以我的脖子要再伸長,才能看見他:「我們有打獵的文化,做一個獵人,首先要保護自己。深山裡,我們要跟動物搏鬥,要突破恐懼,也要保護自己。第二,想辦法捕捉動物,設下陷阱。我們要了解土地,獵人的本能是可以在森林裡面消失。
 
我被 Masay 長老口中的獵人迷住,睜大眼,想看見消失的獵人。Masay 長老好像聽見我的心,他說:「城市也有獵人。
 
我的眼睛睜得更大!Masay 長老的眼神溫柔且謹慎地看著我,說:「城市的打獵方式是去原住民的土地打獵。漢人、財團、政府、有錢人,想盡辦法擄掠原住民的土地。我們原住民打獵,知道山豬的路,我們獵人知道在哪裡放陷阱。想賺多一點的原住民就像獵物,想要稍微賺多一點,就會容易入陷阱,不留意會失去很多。
 
在城市長大的我完全不知道,原來有人在城市打獵!他們掠奪世界、傷害環境。自 1989 年起,每一天就有一個物種消失;到了 2000 年,每小時就有一個物種絕種。溫度改變、魚量枯竭、採伐森林、土壤腐壞、對淨水的威脅,許多社群面臨瓦解、生計喪失,海岸區域與太平洋島嶼受到被淹沒的威脅,暴風增加、高能量的輻射線危及健康與生態,生命體與文化知識被利用成為賺取經濟的專利。他們從無止盡的競爭、消費主義開始,進行毫無限制的經濟成長與財富累積,私有財產的累積卻無須盡社會義務;資本投機、公共財與國家資源私有化,並且對待大自然就如商品一般。
 
故事
 
Masay 長老突然放開自己的喉嚨:「我們的國家不曾提到我們的歷史,我們讀的國民教育,那是外來族群在講外面的故事,那是外來的人在教我們外來的知識。
 
Masay 長老聽見大自然與受造界的嘆息,他說著司馬庫斯的故事,他也在說受欺壓的、貧窮的、被擄的、異鄉人的,是你、我的故事。
 
如果你沒有講自己的故事,外來的人就會來講你的故事!
 
「Maha ni ini ta kmayal rekisiy ta nanak, bzinah na squliq musa naha qu kmayel la!」如果有人想用文字讓我們忘記什麼,我們就用文字把那些湮滅的寫回來。(註 1)
 
附註:

1. 引自吳明益《海風酒店》。
 
同作者相關文章:
Masay Tiúⁿ-ló (第 195 期)

原文來自 http://newmsgr.pct.org.tw/magazine.aspx新使者雜誌 第 195 期 拾年 (58-60頁)
新使者雜誌 The New Messenger  195期  2024年  4月 拾年 195
本期主題:拾年
發行日期:2024/4/10
 
推文:Facebook Facebook Facebook
轉寄給好友分享
 
轉寄文章給好友
寄件人:   Email:    
收件人Eamil:    
分享的話:
 
個人閱讀心得分享
拾起十年
書寫,是一種喚起記憶的行動——過了十年,你還紀念太陽花嗎?
變局下的徘徊:新典範下的香港基督教
同志平權運動與同婚法制化後的神學反思
台灣原住民族社會運動的隨筆與省思
「太陽花」後的十年:台灣網路社會的變與不變
追憶蘇進安校長二三事
找回宣教熱情的根基——從新眼光讀經開始
屬於每個人的奢侈:充滿願景的未來 Public Luxury: A Promising Future
《悲慘世界》觀後感——帶來救贖與毀滅的恩典
允許慢慢來的閱讀課
在紐西蘭遇見毛利
Masay Tiúⁿ-ló
聲音
從「起初上帝創造天地」看創世記 十一 1~9 與十二 1~9 中「上帝的臨在」
綻放
我要安靜,知祢是神
滯留鋒裡的陪伴網
我不願讓你一個人
 
台灣基督長老教會總會 使用條款隱私權條款 聯絡我們


106613 台北市羅斯福路三段269巷3號    電話:02-2362-5282     Copyright © 2006- gospel.pct.org.tw All Rights Reserved.

powered by ICPCT. 台灣基督長老教會總會資訊中心 建置維護