帳戶管理
 
講道分享
詩歌分享
研經網站
經課表
新眼光讀經
一領一.新倍加
 
陳牧師專欄
信仰專欄:
鄉土關懷
姐妹開步走
原知原味
教會人物誌
青年青不輕
信仰與生活
講道稿
出版品與雜誌:
女宣雜誌
新使者雜誌
站內文章搜尋
推文:Facebook Facebook Facebook
 
出版品 > 新使者雜誌 > 第126期 主日學過後
字級調整:

母語葡萄園
猶佇tsia,猶佇東京
關鍵字:
作者/呂美親 (日本一橋大學博士生)

若蹛khah北爿--leh,凡勢tio?h-ài離開--ah。三月十一,猶(iáu)佇東京,猶稅厝佇學校附近。彼日,發生東日本大地動。拄好來厝--裡修理瓦斯配線ê阿伯講,in早就慣勢地動,m?-koh hiah大ê地動,是伊蹛東京六十冬來頭一擺tn?g--著。Suà--來,電視就直直播送東北地區海漲ê畫面,無跤(kha)ê海漲tuì遠遠ê彼爿來,無人知伊會走hiah緊,蹛海邊ê人lóng b?赴走閃。Koh ná像電影,濟濟車kap厝,一時仔就tuè烏烏糊糊ê海水ká入海底。Ia?h guán外口,拍火車ê聲m?彈(tân)kah chiok趕狂,聽講都心幾l?間有餐廳ê大樓火燒。Koh無外久,連媒體亦無法度掩khàm核電廠ê原子爐已經爆炸、熱度降b?落--來、煙直直chhìng koân ê消息。隔轉日,講降溫用ê污染水m?擋b?落--來,ta?uh-ta?uh流入大海. . . . . .。

四--月beh開學,猶是決定轉來東京。M?-koh,接soà--來ê幾個月日,逐工『餘震』。Khah tio?h-ài驚--ê,koh m?是地動ia?h海漲,是看b?著ê災難。Sió-khoá蹛khah遠ê人,就算免經歷hia-ê恐怖,亦ài為著利便ê生活付出代價,活佇h??輻射罩(tà)tiâu--leh ê驚惶內底。

※佇不安內底

佇驚惶內底,佇不安內底。雖然學校離災區猶chiok遠,濟濟歐美ê學生就無koh來,本底四--月beh入學--ê,m?lóng辦休學,留學生ê宿舍,有一半是空間(khang-keng)。是講,guán學校ê台灣留學生lóng koh轉來繼續學業,離台灣khah近m?有,koh來是m?甘離開,總是,至少無直接ê威脅。彼日了後,逐工猶不時會搖,心肝亦toè leh浮--起沉--落,尤其伊若揀半暝來,就h??人愈b?定著。大地動到ta?滿五個月,電視亦定定會報導災區重建ê情形,但是濟濟地區輻射量siu?koân,厝好好m?已經b?-tàng koh蹛人,住民被逼疏開(so?-khai),遠離in拍算一世人beh安身ê所在。代誌khah平靜了,政府允准集體轉去厝內提物件,不過in隨人tio?h穿kah ná太空人仝款,包kah密chiuh-chiuh坐遊覽車回鄉;時間是限佇兩點鐘內,有ê人規氣啥物lóng無提,ta?佇厝前厝後ná掖種ná下願,?g望過往ê親人有歇涼ê樹蔭(?g),m?祈求有一日會tàng koh轉來故鄉。

東京ê水、食物(chia?h-mi?h)、日常物資猶算穩定。M?-koh政府愈講無問題,就愈hông活佇不安內底。媒體會定時播送關東各地區ê輻射值,特別強調東京地區無hiah koân,但是連koh-khah南爿ê神奈川縣ia?h是千葉縣ê菜蔬,亦驗出超過標準ê輻射量。海洋kap天,khah闊m?相liâm,輻射塵會tuè風飛過富士山,放射物質kám b?toè海水流tuì四界(sì-kè)去?

※Lóng流tuì海底去--ah

為著降溫倒入去原子爐ê水,濟濟lóng流落海底--ah。附近ê漁民受逼遷?,無法度koh討海掠魚,in鍛鍊規世人ê本領像hông斬斷仝款;亦有濟濟東北ê肉牛出貨受禁,b?-tit出貨ê牛,tio?h-ài全部處理tàn-sak,牛農ê寄託亦toè leh hông毀掉。失業人口直直增加,b?少人ê艱苦無tè tháu,孤不衷tio?h自我了斷。起造核電廠h??日本ê經濟加倍成長,但是ài付出ê代價,已經m?是當初按算會到--ê;Ta?chit-má m?是為著日本ê經濟、為著趕緊復興,災區以外ê人亦真緊就恢復士農工商。居酒屋ê海產、sa-sí-mih(『生魚片』),猶原hiah-n?鮮(chhi?);超級市場ê菜蔬果子,災區貨照排,逐家m?照買。實在兩難,貨無銷拍損,食食--loeh koh tio?h說服家己安全。

M?-n?污染水,真實,m?lóng hông拚tuì海底去--ah。大地動到ta?滿五個月,總算有愈來愈濟日本人對核電廠ê安全產生僥疑,全國亦舉辦幾n?遍大規模ê反核遊行,但是不管按怎遊行,主流報紙無beh報導,準有,亦是細kâi?角仔。電視頂ê議論猶原一再保證核電廠ê安全,強調會出chiah大ê代誌,lóng是「想定外」(無法度按算--著-ê)。有歷史學家徛--出-來,講in佇彼座爆炸ê電廠beh起進前,就k?東京電力提醒史冊bat記錄hia發生過大海漲,淹死chiâ?千人。東電有規phâng ê官僚做後táu,聲嗽kài大、面m?b?紅,講「若逐項想kah齊tsn?g,啥物代誌就lóng無法度做--ah!」。政府m?無才調反對核電廠,在野黨更加b?追究責任,因為全部ê核電廠lóng是chit-má ê在野黨--長期間執政ê自民黨一間一間起--起-來-ê。

教示現現囥佇面頭前,無人beh去k?chùn-b?n(『在乎、正視』)。橫直,lóng會流tuì海底去,就看b?著--ah。

※驚就輸--ah

但是,免驚。集體ê傷kap驚惶,m?會tuè leh流落海底。時間一久,逐家就會放b?記--ah。Ia?h chit-má猶會驚,beh按怎?日本人會目睭金金k?你看,講,驚就輸--ah!日本朋友講,因為驚就輸--ah,b?-tàng輸,b?-tàng hông看著你輸。解說b?離ê集體意識,比任何一?民族koh-khah弓(king);逐家lóng tio?h激一?氣(khuì),做伙k?這?社會k?ng(『撐』)--起-來。Kap驚造成社會不安、k?事實khàm kah密密ê政府h?m媒體比--起-來,in逐?lóng無teh驚;跳電車、食農藥、開瓦斯先結束性命ê人,m?無算啥。

就算核電廠無爆炸,海漲掃--過ê範圍是不止大。電視繼續播送悲傷ê苦難、hông疏開ê不便、拚性命亦beh koh佇故鄉徛起ê固執,kap濟濟感動人ê故事。M?-koh,東京離福島其實m?無hiah遠,無到300公里,駛車免三點鐘。佇tsia,除了平常時四界點kah光phi?ng-phi?ng ê電火有khah暗、濟濟電車站ê流籠無koh長時間震動以外,無啥物改變。來來去去ê人,腳步無慢--過;店員猶是hiah認真teh應付人客。

想想--leh,tio?h--ah,a?h無koh會tàng按怎?

※會ta?uh-ta?uh浮--起-來

蹛佇tsia,就像活佇彼?氣氛內底,「驚就輸--ah」。但是,會繼續留佇tsia,m?m?是因為b?驚。當然驚啊!M?-koh,猶有濟濟故事壓(teh)佇歷史下跤,猶有濟濟跤跡恬恬佇hia等人去pué揣(chho?)--出-來。Kap h??海漲ká入海底ê物件仝款,有ê可能永遠lóng揣無,但是有ê猶teh等待時站。

是講,m?因為東京真緊就恢復正常生活,所以會tàng繼續留佇tsia。總是,問題ta?uh-ta?uh會浮--起-來,ná來ná明,逼人面對。海漲、地動koh核電廠發生爆炸了後,m?-n?災區ê復元n?-ti??,失業狀況惡化,災民ê補助kap賠償,國家漸漸負擔b?起,原在tio?h-ài khioh全國人民ê稅來添(thi?);為著土地永續tio?h-ài「除染」,對策suah m?知tang時才提會出--來;災區出身ê囡仔大漢若去外位拍拚,定著會受歧視等等;時間會h??問題ta?uh-ta?uh浮--起-來。問題浮--起-來,凡勢才會h??人想beh改變,我m?想beh koh佇tsia,ta?uh-ta?uh k?看,用平靜kap祝福ê心chiâ?。

大地動發生ê時,猶koh是寒--人ê三--月。Ta?chit-má已經熱--人,惡夢ná像有ta?uh-ta?uh疏遠--去,不過今年ê熱天,雨水siu?厚,幾n?位發生嚴重ê走山,流離失所--ê,m?m?-n?東北地區ê災民niâ。東京亦有幾n??暗暝,罕得有ê大熾爁(sih-nà)直直kòng,天對人ê警告,ná像愈來愈b?煞。總是,真緊又koh beh反涼--ah,濟濟物件會toè時間消失--去,濟濟代誌亦會toè季節ê流轉相替換。

2011年,八月十一,離三一一東日本大地動拄好滿五個月,我猶佇tsia,猶佇東京。若是hia,ná像chiok遠,但是地動ê時lóng是做伙teh搖,in ê心情,透過電視m?加加減減感受會著。我beh替in祈禱。我m?相信,hia?ê hông khàm--起-來、看無--ê,亦會ta?uh-ta?uh浮--起-來,因為記智,lóng會囥佇歷史ê某一?所在。

2011/08/11

同作者相關文章:
猶佇tsia,猶佇東京 (第 126 期)

原文來自 http://newmsgr.pct.org.tw/magazine.aspx新使者雜誌 第 126 期 主日學過後 (64-67頁)
新使者雜誌 The New Messenger  126期  2011年  10月 主日學過後 126
本期主題:主日學過後
發行日期:2011/10/10
 
推文:Facebook Facebook Facebook
轉寄給好友分享
 
轉寄文章給好友
寄件人:   Email:    
收件人Eamil:    
分享的話:
 
個人閱讀心得分享
主日學過後——不可忽視的青少年信仰教育
少年事工需要新眼光——一位團契輔導的建言
用心陪伴——青少年聚會安排與教材選擇
12歲以後的耶穌可以去哪裡?從長老教會的組織體系探討青少年事工的定位
體驗生命、認識信仰的日光少年營
愛的路上,你、我、祂!——路上教會的青少年牧養
給青少年的信:願你們時時親近聖經
颱風、地震毀不掉的信仰——黃俟命牧師
你吃「塑」了沒?——塑化劑風暴所帶來的信仰省思 
一條領我回家的路
他的罪、他的罰、他的痛、他的傷: 死刑制度裡的人
台灣憲政的困境與可能的出路
做個彰顯上帝恩典的瓦器
猶佇tsia,猶佇東京
讀經筆記6 是poan-sin-put-s?i抑是pian-s?i--e?     
從九把刀與Nu Skin事件看教會現象
夢想需要行動
心的改變
勇於不學的智者
 
台灣基督長老教會總會 使用條款隱私權條款 聯絡我們


106613 台北市羅斯福路三段269巷3號    電話:02-2362-5282     Copyright © 2006- gospel.pct.org.tw All Rights Reserved.

powered by ICPCT. 台灣基督長老教會總會資訊中心 建置維護