帳戶管理
 
講道分享
詩歌分享
研經網站
經課表
新眼光讀經
一領一.新倍加
 
陳牧師專欄
信仰專欄:
鄉土關懷
姐妹開步走
原知原味
教會人物誌
青年青不輕
信仰與生活
講道稿
出版品與雜誌:
女宣雜誌
新使者雜誌
站內文章搜尋
信仰專欄 > 教會人物誌
推文:Facebook Facebook Facebook
   
點閱次數:2334
字級調整:
上一則 | 下一則
時代的米該雅:鄭兒玉牧師
作者 / 吳仁瑟Gô͘Jîn-sek

(地理) 太平洋西南海邊,(環境)美麗島台灣翠青。

(歷史) 早前受外邦統治,(建國)建國今在出頭天。

(憲法) 共和國憲法的基礎,(國民) 四族群平等相協助。

(國際) 人類文化世界和平,(角色) 國民向前貢獻才能。

兼有古典之雅緻kap民謠之大眾化而廣受認同ê詩歌〈台灣翠青〉,除了「有世界觀」(1988 International Poetry Contest評審出版人賞之評語),tī描寫台灣ê地理、歷史、特色以及理想(共和國憲法、族群平等相協助),成做地球村一份子ê責任(人類文化世界和平)各方面攏有周全ê意義。短短數句m̄-nā寫出作詞者鄭兒玉牧師(1922.06..27 - 2014.12.11)對國家ê理想,koh指出台灣國家理念ê世界使命。作曲家蕭泰然教授tī他ê台灣史詩樂《1947序曲》(Overture 1947)描述台灣四百年來ê悲情歷史,以及台灣人追求愛kap和平ê本質。終尾以〈翠青〉帶入樂章ê高潮作總結。

鄭牧師對他所盼望ê理想國家有án-ni ê描述:

「基督徒相信,上帝國是以agape (聖愛)作基礎ê國度,就是理想邦(Kingdom of God as the Utopia)。…信徒每日攏照救主交代按呢teh祈禱“願祢ê國臨到”。…帶原罪來出世的人類所組織的地上之國家,它著努力克服要支配他國的魔鬼性欲望,在國際間應抱親像此款理想,來作有責任的國度,按呢才或許可能接近做理想的國家。......阮畢生願望:台灣成為如此詩歌的邦國。」

■早年經歷和傳道生涯

鄭牧師出世tī日本時代ê高雄州東港街(現屏東縣東港鎮)一個民間信仰ê家庭,老父鄭德經營德記製米廠,老母洪棕,兒玉排行次男。厝裡送他來讀台南長老教中學(長榮中學),在hia聽著基督教福音。後來去日本京都同志社中學,tī-hia信主受洗禮。他原本先tī東京理科專科學校攻讀物理,後來至同志社大學文學部研讀神學,特別興趣基督教歷史kap西洋近代史。

戰後1947正月學成回台,kap他無sio識ê阮朝日先生聽講有留日青年轉來,tiau-kang去基隆碼頭迎接他。因為離開厝真久就先轉去東港,想bē到hō͘重病ê老父染著天花,卻也因為靜養逃過了228 ê劫難。後來tī親友介紹下,kap東港望族千金李春鈴結婚,共育有二男:臨汝(福信)kap嘉信。

1949他受長老教會差派tī嘉義沿海開拓傳道,創設布袋教會,兼任母校長中教師。1955去芝加哥McCormick神學院研讀碩士學位,了後前往瑞士日內瓦大學普世教會研究所進修。回國後受聘tī台南神學院任教,開始參與計劃職域傳道ê新事工,派學生去實際ê職場實習。後來促成了台南新興教會的設立。

1963鄭牧師受請為西德文化部部賓,參與研究德國ê社會kap教會關係。1966 koh受請為以色列宗教部部賓。由chiah-ê國際文化kap宗教ê事務參與經驗,他tī台南神學院創設了基督教社會互談會(Christion Academy, 1967),舉辦信徒事工班、工業社會服務、家庭協談中心,以及tī高雄市首創生命線(1969)等等。

■關心台灣民主政治

「在1960年代之後半,國民黨政權開始壓迫長老教會退出「容共」的普世教會聯盟(World Council of Churches, WCC) 之時,教會開始抵抗。本人不懂音樂,初期都採用熟悉詩歌的旋律來作詩。第一首即是“We Shall Overcome” 譯作「咱要出頭天」以此為暗箭來抵抗國民黨的威權統治。不料這句「出頭天」後來成為反抗、民主、及獨立運動海內外之口頭語。也成為本土化神學思考之關鍵語(Keyword)。」

除了台灣民主運動詩歌以外。Tī台灣教會、亞洲基督教協議會(Christian Conference of Asia, CCA)、以及WCC,鄭牧師藉著創作信仰詩歌,唱出台灣tī蔣家父子威權統治下,教會領導社會teh爭取自由民主。將台灣人拼命ê心聲介紹hō͘全世界知。

1971 ROC tī聯合國被PRC取代。尼克森總統訪問北京前,由鄭牧師起底稿長老教會發表了「國是聲明」,主張台灣人民對台灣前途有自決權。全台灣長老教會牧師ê主日講道kap教會活動,以及外國宣教師攏受著情治單位ê監視。彌迪理牧師被列入不受歡迎ê外籍人士,限時著離開台灣。

國民黨政權在1957年就開始禁止教會使用白話字(羅馬字)。1970年代koh強制取締,陸續沒收全台各地ê母語聖經、聖詩,雜誌報紙一刊登白話字馬上受查禁或“失蹤”。教會公報社當時所有ê羅馬字字典kap聖經攏受沒收(鄭牧師後來有koh暗中印發2千本)。1974年和平鄉Tayal(泰雅族)博愛教會禮拜進行中,警察進入教堂打斷禮拜,強行帶走Tayal語ê聖經kap聖詩。1975一月警備總部chhōa警察進入台灣聖經公會,沒收新、舊教合作新翻譯ê所有台語新約聖經(俗稱紅皮聖經)。筆者作牧師ê老父定期會有人來“拜訪”,禮拜中有人tī下面錄音、作紀錄,也bat接著政府來函規定講道要使用「國語」,tio̍h將參加聚會ê名單,奉獻ê金額紀錄交hō͘in等等。

1972鄭牧師申請赴德國tī漢堡大學神學院作研究,1975去tī美國參加台灣人夏令會,發表他所寫ê長篇敘事詩,開啟了後來創作〈台灣翠青〉ê契機。

「於1975年7月,在紐約大學所開的美東台灣人夏令會,作者用黃芎蕉筆名所作的〈流浪海外台灣人的心聲〉頭一次公表。會眾重複唱了又唱,此首詩歌引起真大的反應,使在場二千外位參會者大小聲啼哭。然後有數位知己的朋友,希望筆者為將來台灣出頭天的日,作為大家所要唱的新國家詩歌。……我身是牧師,西洋近代史、歷史神學、及歷史哲學的學徒,亦是一位業餘作詩為樂的人而已。不是一位革命家、政治家、甚至不是憲法學者。將來要具體建立何種國家,是超過筆者一個人的能力可構想的。」

1977美國宣布One China Policy,鄭牧師再度為長老教會<人權宣言>擬底稿,“促請政府採取有效措施,使台灣成為一個新而獨立ê國家”。教會在彼時受著真大壓力,參與者攏寫遺書冒生命危險發表此ê宣言。1979中美建交,台灣人心慌亂。因應時局ê變化神學院設立附屬「基督教社會研究所」(Christian Institute for Social Transformation),研究台灣社會政治ê變動下教會ê因應之道,任命鄭牧師為所長。仝時tī長老教會「信仰與教制委員會」主委任內(1978-85)他亦開始研擬長老教會「信仰告白」,表明上帝是歷史kap世界ê主,祂使人有尊嚴、才能kap鄉土,有份saⁿ-kap管理世界。

■美麗島事件和義光教會

因為長老教會以及旅美台人不斷ê努力,美國國會制定通過了「台灣關係法」。1979年底發生高雄美麗島事件,教會有關人士多位受牽連,12月23日許天賢傳道在紀念耶穌聖誕禮拜中,被武裝警察由講台挾持帶走。隔冬2月28 林宅血案發生,4月總幹事高俊明牧師被抓。Koh隔冬陳文成事件發生,鄭牧師等教會人士冒著生命危險牧會關懷遺族。1982復活節林家血案住宅變成宣揚仁愛、赦免kap和平之福音ê「義光教會」(詩篇80:14-15)。

1980血案發生彼日chhàu-tú-khám (湊抵崁)在台北。大概暗頭七點左右,於電話中聽見高俊明牧師ná哮ná講當日慘案的經過。即時本人對自己講,「由未信之家庭受揀選來信耶穌的我,此時若無拚去安慰義雄嫂,為林家祈禱,兒玉不通koh做牧師啦。我做牧師豈不是為著此時刻嗎?」...... 就隨時拼到仁愛醫院。為林家、為台灣祈禱。後來回想當夜所發生ê經過,自問:若不是聖神ê氣力,當時thái豈會m̄驚?

Tī民主運動受挫折,真多愛台灣ê青年才俊kap教會人士被抓ê苦難中,1980年前後鄭牧師出任「教會公報」社論主筆kap理事長。Tī文字媒體被封鎖ê年代,教會公報為台灣人勇敢出聲,解嚴前,公報ê刊頭攏有「時代的米該雅」這幾字。(舊約聖經先知米該亞tī極權政治下,受特務人員ê恐嚇,卻根據信仰良心,以上帝ê公義警醒社會,宣揚彌賽亞拯救ê福音)。教會公報努力追求民主自由ê勇氣受著德國教會ê關心贊助,奉獻公報社於1983遷建新大樓tī現址。

直到戒嚴令解除(1987),李登輝就任總統(1988),第一屆國代(1948)全部退職(1991)象徵極權時代ê結束,各族群ê民主人權運動lú來lú明顯。鄭牧師開始思考:「台灣若出頭天,要建立何種國家?其國家理想何在?若國民黨政權崩潰後,所建立的新國家,假使nā kap「中華民國」差不多,寧可不必再打拚,何麼苦?」思考久久ê作詩方向tùi新興ê民主運動得著啟示,詩作開始順利進行。1993年4月將詩稿委託tī洛杉磯ê蕭泰然教授作曲。〈台灣翠青〉1994年初夏對外發表。後來因為教會方面,多人要求作禮拜ê聖詩。1997年koh完成第二節歌詞(教會公報2364期。)

■推動母語文化建設

1994他tī台南神學院開設「台語文化教室」,全力推動台灣母語文化建設,督促母語教育正式進入教育體制。2000在他ê呼籲下長老教會設立「台灣族群母語推行委員會」。2001台灣羅馬字協會成立。2002他第二度退休,將過去所作ê詩作集結出版了《押韻詩篇》kap《台灣翠青》兩本冊。退休後開始學電腦。

2004年tī台灣羅馬字國際研討會中發表<最有台灣意識的長老教會出著歹子孫?>。2007長老教會總會常置委員會委託伊擔任「威權時代教會與社會史料整理工作小組」主持人,直到2012三月。鄭牧師持續關懷時勢,積極參與台灣母語各種運動。92歲臨終chìn前身體漸弱,猶思考清楚teh計劃事工。

這位被稱做siōng有台灣意識ê牧師、教授、詩人、時事評論家、母語運動者。因為他對人民土地ê愛kap獻身,tī宣教、教育、民主運動、社會關懷kap研究ê成就,以及各方面傑出ê表現,1982年就已經被日本列入「世界基督教名人辭典」(東京出版),1987年koh被列入美國傳記研究所編輯ê「世界5千名傑出人物」(Five Thousand Personalities of the World)。亦常常受邀請tī國內外(日本、美國、德國、瑞士...等)教會、大學講座或專題演講。2009得著教育部「推展本土語言貢獻獎」。2013年一篇成大碩士論文《Tīn Jyi-giokk Bo̍ksu êBûn-hòa Su-sióng》(鄭兒玉牧師的文化思想),從語言、文字、國家及宗教等面向,來呈現鄭兒玉對台灣語言、羅馬字的主張以及建立新而獨立的台灣之想像。

他常常khǹg-tī嘴邊ê「人生是意義,不是享受。」其內涵是:無條件服務別人,甚至十字架ê報酬亦甘願接受。這是恩典,是tī逆理中所得ê真理(Grace given in the paradoxical truth)。時代ê米該亞留落他美好ê腳跡,予咱思念不止。咱著繼續吟唱〈台灣翠青〉直到建立理想的台灣國家。第二節歌詞是教會詩歌。

(創造) 最源頭上帝創造,(麗島) 美麗島台灣最好。

(子民) 賞賜給祖先居起,(建國) 建國今上主攝理。

(基督) 主基督國家的君王,(寄望) 理想邦目標的寄望。

(建設) 咱要建設仁愛公義,(如天) 祖國滿地親像在天。

文章來源:新使者雜誌第147期

圖片來源:賴永祥長老史料庫,http://www.laijohn.com/archives/pc/Tin/Tin,JGiok/interview/2011.10/kongpo.htm,2021.04.18摘錄。


資料提供單位:大專事工委員會
上一則 | 下一則

 
推文:Facebook Facebook Facebook
轉寄給好友分享
 
轉寄文章給好友
寄件人:   Email:    
收件人Eamil:    
分享的話:
 
個人閱讀心得分享
--無資料--
   鄉土關懷
 
前進澎湖,離島福音隊集合!3-3
前進澎湖,離島福音隊集合!3-2
前進澎湖,離島福音隊集合!3-1
 
   姐妹開步走
 
教會不斷改革,性別走向平權
彼此相愛的家規
上帝的恩典代代無盡
 
   原知原味
 
帶著學生下田去
正名、文面與我
恢復族名的意義
 
   教會人物誌
 
論李登輝總統的兩條路線
致力婦女教育的林安姑娘
追念普世神學家孔漢思的些許往事
 
   青年青不輕
 
珍惜上帝的殿
番薯簽詩,抒發農民生活之重
台灣國民文學,在土地、在農村
 
   鮮知啟示
 
祂接納你,在於祂的憐憫
青年信仰文化的傳承與發展
從上帝豐盛賜予,反思食物、公義與愛的關聯
 
   信仰與生活
 
用生命影響生命
差異,碰撞出璀璨火花
珍惜樸實的健康與自由
 
 
 教會歷史
 
宗教改革的繪畫藝術
數百年教堂的過去、現在與未來
一個青年對自己和群體的思考路徑
 
 
台灣基督長老教會總會 使用條款隱私權條款 聯絡我們


106613 台北市羅斯福路三段269巷3號    電話:02-2362-5282     Copyright © 2006- gospel.pct.org.tw All Rights Reserved.

powered by ICPCT. 台灣基督長老教會總會資訊中心 建置維護